Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Data publikacji strony internetowej: 2016.05.17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016.05.17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Małgorzata Ratajczyk, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841-27-75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy − ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, 99-100 Łęczyca

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od strony południowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy komendy. W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek oznaczony napisem Recepcja. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie Oficera Dyżurnego. Aby skontaktować się bezpośrednio z oficerem dyżurnym bądź jego zastępcą, można skorzystać z mikrofonu, który jest zamontowany przy szybie oddzielającej stanowisko kierowania jednostką. Po lewej stronie od wejścia, znajduje się toaleta dla interesantów, nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowa po lewej stronie w holu na ścianie umieszczony jest telefon, za pomocą którego interesanci mogą skontaktować się z osobą na terenie budynku. Następnie, po prawej stronie od wejścia, za drzwiami wejściowymi, umiejscowiony jest pokój przyjęć interesantów, wyposażony w sprzęt komputerowy, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnością. Wejścia do pomieszczeń w holu głównym pozbawione są barier architektonicznych. Na wprost od wejścia głównego znajduje się wejście na teren obiektu. Do drzwi prowadzą schody. Drzwi otwierane są przy użyciu czytnika. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu posiada barierę architektoniczną. W budynku komendy nie znajduje się winda. Na każdym z trzech pięter budynku znajdują się toalety, które nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Hol główny objęty jest monitoringiem.

Na parkingu zlokalizowanym przed budynkiem KPP w Łęczycy brak jest miejsc przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Utrudnienia

Na terenie budynku nie ma windy.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki komendy istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie internetowej KWP w Łęczycy:

 http://bip.leczyca.kpp.policja.gov.pl/283/informacje-dla-osob-glu/21837,Informacje-dla-osob-gluchoniemych-i-slabo-slyszacych.html

gdzie zawarte są informacje dotyczące sposobów kontaktu z KWP w Łodzi dla osób głuchoniemych i słabosłyszących.

Dodatkowo na terenie jednostki istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z pokoju przyjęć interesantów w holu głównym. Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy posiada wideoterminal CISCO CX80 do komunikacji z tłumaczem języka migowego.

Usługa ta świadczona jest w dni robocze w godz. 8.00 – 20.00.

Wymagane jest zainstalowanie komunikatora Jabber. Więcej informacji o tym jak skorzystać z połączenia video dostępne są na stornie

https://euslugi.policja.pl/eu/rozmowa-wideo-z-policja/8,Rozmowa-wideo-z-policjantem-przez-internet.html

Więcej informacji dotyczących kontaktu z Policją można znaleźć pod adresem Policja e-usługi

https://euslugi.policja.pl/

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony