Zespół Dzielnicowych w Łęczycy - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Twój Dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych w Łęczycy


Zespół Dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
 
 Naczelnik Wydziału Prewencji
 asp. sztab. Mirosław Jabłoński


Kontakt:
Adres: ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
   99-100 Łęczyca
tel.  (24) 721 11 17, służbowy 695 771 777


 

Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.

Do zadań dzielnicowego należy:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
 • kontrolowanie przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

 

Połączenia na telefony służbowe dzielnicowych będą realizowane tylko w trakcie pełnienia służby.

 

Rejony miejskie:

 

Rejon nr 1

 mł.asp. Agata Bierzyńska

 

tel. (24) 721-11-09, służbowy 693 997 249

dzielnicowy.leczyca1@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Plac Kościuszki, Wodna, Jadwigi Grodzkiej, Pocztowa, Poznańska, Kowalska, Jana Kilińskiego, Plac Przedrynek, Ogrodowa, Henryka Sienkiewicza (od ul. Belwederskiej w kierunku północnym), Kazimierza Odnowiciela, Kościelna, Szpitalna, Dominikańska, Szkolna, Aleje Jana Pawła II, Kaliska od nr 1 do 36, Ozorkowska od nr 1 do 2, Panieńska, Zamkowa, Żydowska, Konopnicka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Nadrzeczna.

 

 

 PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

na okres od 01.01. 2019r do 30. 06. 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku z realizacją zadań dzielnicowego regularnie odbywam spotkania ze społeczeństwem, kontrole miejsc zagrożonych, wskazanych przez mieszkańców jako miejsca narażone na nieprzestrzeganie przepisów prawa przez mieszkańców. Na podstawie powyższych czynności jak i własnych obserwacji, stwierdzono, że poważnym problemem jest łamanie zakazu zatrzymania i postoju pojazdów na ul. Ks. Popiełuszki w Łęczycy, co powoduje utrudnienia w ruchu na tej drodze. Zjawisko niewłaściwego parkowania pojazdów we wskazanym rejonie zostało jednocześnie wielokrotnie sygnalizowane przez mieszkańców poprzez wpis na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, co było potwierdzane. Powyższy problem istnieje gdyż droga ta usytuowane jest w najbliższym sąsiedztwie Targowiska Miejskiego. Handel na jego terenie prowadzony jest przez cały tydzień (poza wyznaczonymi zakazami), z nasileniem we wtorek i piątek. Nie mniej jednak zjawisko niewłaściwego parkowania w tym miejscu z relacji pobliskich mieszkańców występuje o każdej porze dnia a pojedynczo w porach nocnych.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska niewłaściwego parkowania na ul. Kś. Popiełuszki w Łęczycy

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

 • wystąpienie do Wydziału Ruchu Drogowego w Łęczycy
 •  wystąpienie do Urzędu Miasta Łęczyca
 • w trakcie służby obchodowej wzmożone kontrole ulicy Kś. Popiełuszki pod kątem ujawnienia niewłaściwie zaparkowanych pojazdów

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Miasta Łęczyca
 • Straż Miejska w Łęczycy
 • Komórki organizacyjne KPP w Łęczycy

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu, c) przekazywanie informacji podczas spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego

 

 

 

Rejon nr 2

sierż.szt. Łukasz Estal

 

 tel. (24) 721-11-59, służbowy 516 435 737

 dzielnicowy.leczyca2@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

 

 

Ozorkowskie Przedmieście, Belwederska od nr 1 do nr 48 (włącznie z osiedlem Belwederska 38), Ozorkowska od nr 3, Dworcowa, Tumska, Kopalniana, Górnicza, Jana Kochanowskiego, Staromiejska, Juliusz Słowackiego, Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Kamila Norwida, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Ignacego Krasickiego, Władysława Broniewskiego, Dworzaczka, Fryderyka Chopina, Wiejska, Krótka, Polna, Ogródki działkowe "Szafirek" i "Irys", dworzec PKS, Park Miejski.

 

 PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II

na okres od 01.01. 2019r do 30. 06. 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku, jako zdiagnozowany wcześniej problem mieszkańców rejonu służbowego nr II w Łęczycy, założyłem sobie wyeliminowanie zdarzeń związanych z gromadzeniem się młodzieży w rejonie placu zabaw oraz nie dopuszczanie do popełnienia przez nią wykroczeń o charakterze chuligańskim jak i spożywania alkoholu. Zagrożenie występuje w rejonie bloku przy ul. Belwederskiej 43w Łęczycy. Zagrożenie to było sygnalizowane na Krajowej Mapie Zagrożeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców ul. Belwederskiej 43
 • ograniczenie – eliminowanie czynów karalnych nieletnich

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podczas służby obchodowej regularna kontrola placu zabaw przy ul. Belwederskiej 43
 • prowadzenie pogadanek, spotkań z uczniami na temat występujących zagrożeń oraz uświadamianie nieletnich o ich odpowiedzialności karnej
 • bieżące przekazanie informacji do Zespołu ds. Nieletnich
 • wystąpienie z pismem do Kierownika OPI KPP w Łęczycy
 • powiadomienie Straży Miejskiej o istniejących zagrożeniu

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • Straż Miejska
 • Mieszkańcy,
 • Zespołu ds. Nieletnich i Patologi – Wydział Kryminalny

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań społecznych,

 

 

Rejon nr 3

asp. Krzysztof Góra

tel. (24) 721-11-59, służbowy 516 435 730

dzielnicowy.leczyca3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Zachodnia, Kaliska od ulicy M. Konopnickiej, M. Konopickiej (numery parzyste), Wojska Polskiego, 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Kazimierza Puławskiego, Gen. Franciszka Altera, 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Józefa Bema, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Gen. Sowińskiego, Stanisława Thugutta, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego, Księżnej Salomei, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Łokietka, ogródki działkowe "Gwarek", Osiedle Kwiatów.

 

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III 

na okres od 01.01. 2019r do 30. 06. 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez popełnianie wykroczeń oraz przestępstw związanych z niszczeniem mienia jak i użytku publicznego,a także nieobyczajnymi wybrykami i aktami wandalizmu. Nadużywanie alkoholu w szczególności przez młodzież.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • dążenie do udzielenia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom
 • dążenie do poprawy sposobu zachowania się młodzieży
 • dążenie do zmniejszenia czynów zabronionych

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole miejsc zagrożonych rejonu III  w toku służby
 • rozmowy profilaktyczne z młodzieżą
 • spotkania z mieszkańcami celem wskazania sposobów zachowania się i reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących z Policją
 • kierowanie na leczenie osób uzależnionych od alkoholu

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych
 • inne instytucje

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łęczyca
 • strona internetowa KPP w Łęczycy
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu 

 

 

Rejon nr 4

obowiązki dzielnicowego w/w rejonu  wykonuje

asp. Krzysztof Góra

tel. (24) 721-11-59, służbowy 516 435 730

 

dzielnicowy.leczyca4@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Belwederska od skrzyżowania z ulicą Bitwy nad Bzurą (osiedle Belwederska), Bitwy nad Bzurą, Związku Walki Zbrojnej, Osiedlowa, Lotnicza, Dworzec PKP.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

na okres od 01.01. 2019r do 30. 06. 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez popełnianie wykroczeń oraz przestępstw związanych z niszczeniem mienia jak i użytku publicznego,a także nieobyczajnymi wybrykami i aktami wandalizmu. Nadużywanie alkoholu w szczególności przez młodzież.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • dążenie do udzielenia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom
 • dążenie do poprawy sposobu zachowania się młodzieży
 • dążenie do zmniejszenia czynów zabronionych

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole miejsc zagrożonych rejonu IV  w toku służby
 • rozmowy profilaktyczne z młodzieżą
 • spotkania z mieszkańcami celem wskazania sposobów zachowania się i reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących z Policją
 • kierowanie na leczenie osób uzależnionych od alkoholu

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych
 • inne instytucje

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łęczyca
 • strona internetowa KPP w Łęczycy
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu 

 

 

Rejony pozamiejskie:

 

Rejon nr 5

sierż. szt. Joanna Andrzejczak

tel. (024) 721 11 12, służbowy 516 435 641

dzielnicowy.leczyca5@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Borki, Borek, Bronno, Dzierżbiętów Duży, Dzierżbiętów Mały, Janków, Karkosy, Krzepocin I, Krzepocin II, Leszcze, Leźnica Mała, Liszki, Lubień, Miniszki, Prusinowice, Topola Katowa, Wąkczew, Wichrów, Wichrów Kolonia, Wilczkowice Dolne, Wilczkowiece Górne, Wilczkowice nad Szosą, Wilczkowice Średnie, Zduny.

 

 

 PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

na okres od 01.01. 2019 r. do 30. 06. 2019 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności nr V stwierdziłam, że na podległym rejonie występuje zagrożenia związane z nagminnym przekraczaniem prędkości na drodze wojewódzkiej W-703 na odcinku Leszcze-Zduny-Karkosy. Zagrożenie to zostało zdiagnozowane w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i w rozmowie z mieszkańcami powyższych miejscowości. Ustalono, iż przekroczenie prędkości w/w miejscowościach jest nagminne i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych i rowerzystów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • eliminacja wykroczeń związanych z przekraczaniem prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej W-703 Leszcze-Zduny-Karkosy.

 

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 

 •  kierowanie wystąpień do WRD KPP w Łęczycy celem podjęcia działań
 •  przekazywanie informacji podczas spotkań ze społeczeństwem (organizowanie/ współorganizowanie/ uczestnictwo), ​
 • reakcja na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym

 

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 •  WRD KPP w Łęczycy
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego (wójt, sołtysi, radni),
 • mieszkańcy

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 •  strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu, c) przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obrad sesji rady gminy oraz spotkań społecznych,

 

 

 

Rejon nr 6

  sierż.szt. Damian Klauza

tel. (24) 721 11 12, służbowy 516 435 796

dzielnicowy.leczyca6@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Błonie, Chrząstówek, Dąbie, Dobrogosty, Garbalin, Gawronki, Garwrony, Karłów, Kozuby, Łęka Kolonia, Mikołajew, Piekacie, Plichy, Prądzew, Pruszki, Siedlec, Siedlec Parcela, Simszyce, Szarowizna, Topola Królewska, Topola Szlachecka, Zawada.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI

na okres od 01. 01. 2019r do 30.06 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności nr VI stwierdziłem , że na podległym mi rejonie występuję zagrożenie związane z niedopełnieniem obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jak i również niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz notowanych w tym zakresie wykroczeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 •  ujawnianie wykroczeń z zakresu art. 64 KW
 • wzrost świadomości wśród mieszkańców w zakresie skutków prawnych płynących z niedopełnienia obowiązku umieszczenia numeru porządkowego oraz obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole miejscowości na podległym rejonie służbowym w toku pełnionej służby przez dzielnicowego celem ujawnienia ewentualnych wykroczeń ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • prowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z mieszkańcami
 • udział w spotkaniach społecznych ( organizowanie, współorganizowanie, uczestnictwo)
 • rozmowy z sołtysami, radnymi
 • bieżąca współpraca z Urzędem Gminy w Łęczycy ( w zależności od potrzeb)

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • mieszkańcy
 • Urząd Gminy w Łęczycy
 • sołtysi, radni
 • Zespół Ds.Wykroczeń KPP w Łęczycy ( w zależności od toku postępowania o wykroczenie )

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP Łęczyca
 • podczas spotkań społecznych
 • przekazywanie informacji podczas obchodu

 

 

Rejon nr 7

  asp. sztab. Mariusz Brząkała

tel. (24) 721 11 12, służbowy 516 435 693

dzielnicowy.leczyca7@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Borów, Borucice, Bowentów, Brudzeń, Budki, Bugaj, Byszew, Celinów, Chorki, Filipów, Gać, Golbice, Grabów, Goszczędza, Jaworów, Kliny, Kurzjama, Leszno, Łyżki, Nagórki, Nowy Besk, Odechów, Odechówek, Piaski, Pociecha, Potrzasków, Pusta Wieś, Sławęcin, Stary Besk, Smolice, Szłapy, Żaczki.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01.01. 2019r do 30. 06. 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zagrożenia związane z używaniem oraz dystrybucją środków odurzających na terenie rejonu służbowego. W drugim półroczu 2018 roku odnotowano dwa przypadki posiadania środków odurzających przez mieszkańców rejonu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie – ograniczenie używania i rozprowadzania substancji zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole ukierunkowane na czyny zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomani,
 • bieżące przekazywanie informacji kierownikom komórek KPP w Łęczycy, celem uwzględnienia zagrożeń w wyznaczaniu zadań do służby podległym funkcjonariuszom.
 • prowadzenie spotkań i rozmów z osobami narażonymi na stanie się ofiarą przestępstw narkotykowych oraz informowanie ich o konsekwencjach

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Komórki Organizacyjne KPP w Łęczycy
 • Przedstawiciele samorządu lokalnego
 • Mieszkańcy

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań społecznych,
 •  

 

Rejon nr 8

   asp. Przemysław Woźniak

 

tel. (24) 721 11 34, służbowy 516 435 844 

dzielnicowy.piatek2@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Aleksandrówek, Besiekiery, Biała Góra, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa - Adamów, Kadzidłowa - Brzezinka, Kadzidłowa - Karolewo, Kępina, Kobyle, Kotków, Ksawerów, Ksawerówek, Nowa Sobótka, Nowa Wieś, Olszewa, Ostrówek, Ostrówek Kontrewers, Osiny, Pieczew, Piotrówek, Pociecha, Polamy, Pokrzywnica, Radzyń, Rochów, Rochówek, Rybnik, Smardzew, Srebrna, Stanisławki, Stara Sobótka, Sobótka Kolonia, Wygorzele, Źrebięta.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII

na okres od 01. 02. 2018r do 30. 06. 2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (art.77kw.) na terenie miejscowości Sobótka Stara,Sobótka Nowa, Sobótka Kolonia, Radzyń, Kotków (wielokrotne informacje i skargi przekazywane anonimowo przez mieszkańców)

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z ograniczeniem nieprawidłowości przy trzymaniu psów

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu miejscowości Sobótka Stara, Sobótka Nowa, Sobótka Kolonia, , Radzyń, Kotków w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo- nocnych w toku służby pełnionej przez dzielnicowego ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami w/w sołectw ( okres realizacji planu działania priorytetowego )

 •  spotkanie z sołtysami w/w miejscowości wraz z pisemną informacją dla każdego z mieszkańców

 • w uzasadnionych przypadkach reakcja na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków ( okres realizacji planu działąnia priorytetowego )

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • komórki organizacyjne KPP Łęczyca
 • sołtysi sołectwa Grabów

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Łęczyca

 

 

Rejon nr 9

mł. asp.  Mariusz Kowalski

tel. (24) 721 11 34, służbowy 693 414 103

dzielnicowy.leczyca9@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Bielawy, Chorzepin, Chwalborzyce, Drozdów, Głogowiec, Grodzisko, Gusin, Kaznów, Kosew, Kozanki Podleśne, Kraski, Ładawy, Łyków, Parski, Piaski, Podgórze, Podłęże, Polusin, Rogów, Rydzyna, Stemplew, Strachów, Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Tolów, Władysławów, Wola Świniecka, Wyganów, Zbylczyce, Zimne.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IX

na okres od 01.01. 2019r do 30. 06. 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń, opartych na informacjach uzyskanych podczas rozmowy z mieszkańcami gminy Świnice Warckie, stwierdzam, że na podległym rejonie służbowym ma miejsce zjawisko niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (głównie psów) art 77 Kodeksu Wykroczeń. Zwierzęta wychodzą poza rejon posesji, czym powodują zagrożenie dla innych osób oraz zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na terenie gminy dochodziło do takiej kategorii zdarzeń.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z ograniczeniem nieprawidłowości przy trzymaniu psów

 

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu miejscowości na terenie gminy Świnice Warckie, pod kątem ujawnienia i reagowania na wykroczenia art. 77 Kodeksu Wykroczeń
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami
 • spotkania z sołtysami i mieszkańcami

 

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • przedstawiciele samorządu terytorialnego gminy Świnice Warckie
 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz spotkań społecznych

 

 

Rejon nr 10

mł.asp. Robert Kajszczak 

 

tel. (24) 721 11 34, służbowy 516 435 755

dzielnicowy.leczyca8@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje  teren gminy Daszyna:

miejscowości: Daszyna, Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Jabłonna, Jacków, Janice, Jarochów, Jaochówek, Zagróbki, Żabokrzeki, Miroszewice, Karkoszki, Koryta, Krężelewice, Lipówka, Łubno, Mazew, Mazew Kolonia, Nowa Żelazna, Nowy Sławoszew, Orgodzona, Opiesin, Osędowice, Rzędków, Siedlew, Skrzynki, Stara Żelazna, Nowy Sławoszew, Ogrodzona, Opiesin, Osędowice, Rzędków, Siedlew, Skrzynki, Stara Żelazan, Stary Słąwoszwe, Upale, Walew, Zagróbki, Zieleniew.

 

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr X

na okres od 01.01. 2019r do 30. 06. 2019r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie analizy zagrożeń w rejonie odpowiedzialności stwierdzono, że występuje tu zjawisko nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy Daszyna.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa świadomości mieszkańców gminy w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu, a także ewentualnych konsekwencji tego problemu

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu, a także ewentualnych konsekwencji tego problemu
 • w ramach obchodu reakcja na wykroczenia związane, ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę
 • spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego
 • kierowanie wystąpień do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • GKRPA w Daszynie
 • Urząd Gminy w Daszynie
 • Mieszkańcy
 • GOPS w Daszynie

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań społecznych,

 

 

Rejon nr XI

st.sierż. Andrzej Milczarek

tel. (24) 721 11 34, służbowy 516 435 706

dzielnicowy.piatek6@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

Gmina Witonia: Anusin, Budki, Gajew, Gledzianów, Gledzianówek, Gostków, Józefów, Kostusin, Krokorczyce, Kuchary, Michały, Nędzerzew, Olesice, Oraczew, Przyłogi, Romartów, Rudnik, Rybitwy, Szamów, Wargawka, Wargawka Młoda, Wargawka Stara, Węglewice, Węglewice Kolonia, Witonia.

 

 

Plan

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI 

na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r


 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez popełnianie wykroczeń społecznie uciążliwych dla społeczeństwa, a także przestępstw w tym z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności w godzinach wieczorowo - nocnych podczas odbywających się dyskotek w klubie Banderoza w miejscowości Witonia przy ulicy Dworcowej. W celu eliminacji zjawiska wielokrotnie stosowano środki represyjne w postaci pouczeń oraz mandatów karnych. Zatrzymywano sprawców przestępstw narkotykowych. Z uwagi na sukcesywność i powtarzalność zjawiska należy dane zagadnienie uznać jako priorytet.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • Inicjowanie oraz organizacja spotkań ze społecznością lokalną oraz młodzieżą szkolną celem przekazywania informacji dotyczących akcji Kręci Mnie Bezpieczeństwo a także zagadnieniami związanymi z Krajową Mapą Zagrożenia Bezpieczeństwa i aplikacją Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas.

 • zbierania informacji dotyczących przestępstw i wykroczeń na podległym rejonie służbowym, typowanie sprawców a następnie przekazywanie w formie meldunków informacyjnych.

 • w dalszym ciągu budowanie wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania społecznego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podejmowanie czynności zapobiegawczych, profilaktycznych, wychowawczych a w uzasadnionych przypadkach represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym.

 • rozpoznanie posesyjne, domowe i osobowe podległego rejonu służbowego, kontynuowanie i nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem w celu zapobiegania i przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń a także pozyskiwania informacji do zaistniałych zdarzeń pod kątem typowania sprawców przestępstw i wykroczeń.

 • legitymowanie osób i kontrole pojazdów ze sprawdzeniami przewożonego ładunku i bagażu pod kątem ujawniania przedmiotów pochodzących z przestępstwa , mogących służyć do ich popełniania albo których posiadanie jest zabronione. Działania podejmowane wspólnie z komórkami organizacyjnymi KPP Łęczyca w celu realizacji kompleksowych, kaskadowych kontroli pojazdów poruszających się w rejon dyskoteki Banderoza w celu eliminacji wszelkich nieprawidłowości.

 • organizowanie spotkań z lokalną społecznością, w szkołach oraz instytucjach publicznych.

 • monitorowanie oraz weryfikacja naniesionych zagrożeń na KMZB

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Komórki organizacyjne KPP Łęczyca (organizacja działań mająca na celu zapobieganie dokonywaniu przestępstw i wykroczeń oraz eliminację wszelkich zachowań patologicznych)

 • Urząd Gminy w Witonia

 • Samorząd terytorialny w zakresie przekazu informacji (tablice ogłoszeń, zebrania w sołectwach

 • GKRPA przy UG w Witoni.

 • Inne podmioty mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia w rejonie służbowym

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • aplikacja mobilna Moja Komenda

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwach

 • Informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie

 • inicjowanie i organizowanie spotkań ze społecznością lokalną, w szkołach, instytucjach

 • przekazanie aktualnego nr telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu ( informacje na tablicach ogłoszeniowych w instytucjach i obiektach użyteczności publicznej, udostępnianie wizytówek z kontaktem do dzielnicowego).

 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca