Zespół Dzielnicowych w Łęczycy - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Twój Dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych w Łęczycy


Zespół Dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
 
 Naczelnik Wydziału Prewencji
 asp. sztab. Mirosław Jabłoński


Kontakt:
Adres: ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
   99-100 Łęczyca
tel.  (24) 721 11 17, służbowy 695 771 777


 

Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.

Do zadań dzielnicowego należy:

prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

kontrolowanie przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

 

Połączenia na telefony służbowe dzielnicowych będą realizowane tylko w trakcie pełnienia służby.

Rejony miejskie:

 

Rejon nr 1

 mł.asp. Agata Bierzyńska

 

 

tel. (24) 721-11-59, służbowy 693 997 249

dzielnicowy.leczyca1@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Plac Kościuszki, Wodna, Jadwigi Grodzkiej, Pocztowa, Poznańska, Kowalska, Jana Kilińskiego, Plac Przedrynek, Ogrodowa, Henryka Sienkiewicza (od ul. Belwederskiej w kierunku północnym), Kazimierza Odnowiciela, Kościelna, Szpitalna, Dominikańska, Szkolna, Aleje Jana Pawła II, Kaliska od nr 1 do 36, Ozorkowska od nr 1 do 2, Panieńska, Zamkowa, Żydowska, Konopnicka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Nadrzeczna.

 

 

PLAN

 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku z realizacją zadań dzielnicowego regularnie odbywam spotkania z społeczeństwem, kontrole obiektów użyteczności publicznej\, bloków mieszkalnych. Na podstawie powyższych czynności i moich obserwacji stwierdziłem, że stan i wygląd klatki schodowej znajdującej się na ul. Kaliskiej 20 jest opłakany i wymaga renowacji. Wobec powyższego postanowiłem podjąć działania zmierzające do poprawy wizerunku tego miejsca polegającą na pomalowaniu i wykonaniu remontu uszkodzonego mienia.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • renowacja klatki schodowej
 • poprawa zadowolenia mieszkańców

 

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • wystąpienie z pismem do Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 • wystąpienie z pismem do Straży Miejskiej w Łęczycy
 • organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji
 • wystąpienie z pismem do administratora budynku
 • poinformowanie komórek organizacyjnych KPP w Łęczycy o planowanym przedsięwzięciu

 

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Straż Miejska w Łęczycy
 • Urząd Miejski w Łęczycy
 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • spotkania z społeczeństwem
 • pisma do odpowiednich instytucji
 • ogłoszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Łęczycy
 • zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łęczycy

 

 

 

Rejon nr 2

sierż.szt. Łukasz Estal

 

 tel. (24) 721-11-60, służbowy 516 435 737

 dzielnicowy.leczyca2@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

 

 

Ozorkowskie Przedmieście, Belwederska od nr 1 do nr 48 (włącznie z osiedlem Belwederska 38), Ozorkowska od nr 3, Dworcowa, Tumska, Kopalniana, Górnicza, Jana Kochanowskiego, Staromiejska, Juliusz Słowackiego, Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Kamila Norwida, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Ignacego Krasickiego, Władysława Broniewskiego, Dworzaczka, Fryderyka Chopina, Wiejska, Krótka, Polna, Ogródki działkowe "Szafirek" i "Irys", dworzec PKS, Park Miejski.

 

 

 

PLAN

 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II

na okres od 01.02.2018 r. do 30.06.2018 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku z wielokrotnymi oznaczeniami na Krajowej Mapie Bezpieczeństwa w miejscowości Łęczyca ul. Belwederska 17 dotyczącymi grupowania się młodzieży i na podstawie rozmów z mieszkańcami, którzy zgłaszają powyższy problem jako bardzo uciążliwy rejon ten należy objąć szczególnym nadzorem. Do grupowania się młodzieży, która zachowuje się w sposób naruszający porządek prawny dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczornych W związku z powyższym zostaną podjęte działania w celu zminimalizowania problemu, a rejon klatki schodowej będzie regularnie kontrolowany.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 •  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy ul. Belwederskiej 17
 • zminimalizowanie zgłoszeń
 • poprawa wyglądu klatki schodowej ​

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • wystąpienie z pismem do Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 •  wystąpienie z pismem do Straży Miejskiej w Łęczycy
 •  organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji
 • wystąpienie do komórek wewnętrznych KPP w Łęczycy celem dokonywania kontroli rejonu zagrożonego
 • utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami budynku
 • kontrola dzielnicowego podczas pełnionych służb obchodowych​

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Straż Miejska w Łęczycy
 • Urząd Miejski w Łęczycy
 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy.​

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • spotkania z społeczeństwem
 • pisma do odpowiednich instytucji
 • ogłoszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Łęczycy
 • zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łęczycy

 

 

 

Rejon nr 3

 asp.  Krzysztof Góra

w/w obecnie zastępuje 

mł. asp. Jarosław Kaftan 

tel. (24) 721-11-60, służbowy 516438678

 

tel. (24) 721-11-59, służbowy 516 435 730

dzielnicowy.leczyca3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Zachodnia, Kaliska od ulicy M. Konopnickiej, M. Konopickiej (numery parzyste), Wojska Polskiego, 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Kazimierza Puławskiego, Gen. Franciszka Altera, 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Józefa Bema, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Gen. Sowińskiego, Stanisława Thugutta, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego, Księżnej Salomei, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Łokietka, ogródki działkowe "Gwarek", Osiedle Kwiatów.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III miasta Łęczyca

na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie występują zakłócenia ładu i porządku oraz spokoju popełniane przez grupy młodzieży. W szczególności należy zwrócić uwagę na place zabaw ul. Zachodnia, Wojska Polskiego, M. Konopnickiej. Wykroczenia porządkowe w szczególności spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • informowanie o zagrożeniach na odprawach celem zadaniowania i angażowania w działania innych służb i podmiotów ( w formie pisma lub ustnie ),
 • kontrole miejsc zagrożonych,
 • w toku obchodu prowadzenie rozmów profilaktycznych z młodzieżą,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz mieszkańcami,
 • inicjowanie spotkań z młodzieżą i ich rodzicami w placówkach oświatowych,
 • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy,
 • placówki oświatowe,
 • placówki MOPS, MKPiRPA, PCPCR, TPD i inne.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • informacja na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Łęczycy,
 • informowanie podczas obchodu.

 

 

Rejon nr 4

mł. asp. Jarosław Kaftan 

 

tel. (24) 721-11-60, służbowy 516438678

dzielnicowy.leczyca4@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Belwederska od skrzyżowania z ulicą Bitwy nad Bzurą (osiedle Belwederska), Bitwy nad Bzurą, Związku Walki Zbrojnej, Osiedlowa, Lotnicza, Dworzec PKP.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV miasta Łęczyca

na okres od 01.02.2018r. – 30.06.2018r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po analizie i podsumowaniu ustaleń poczynionych podczas obchodu w rozmowie z mieszkańcami osiedla ustalono iż, w rejonie służbowym nr IV, może dochodzić do nielegalnego handlu artykułami bez polskich znaków akcyzy lub prawnie zabronionych tj. narkotyki, tytoń alkohol. Z uwagi na powyższe działaniem priorytetowym będzie kontrola rejonu Dworca PKP.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • kontrole rejonu Dworca PKP i bocznicy kolejowej
 • spadek liczby czynów zabronionych
 • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole miejsc zagrożonych rejonu IV w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo- nocnych w toku służby pełnionej przez dzielnicowego 
 • legitymowanie - prowadzenie rozmów profilaktycznych z ujawnionymi w toku pełnienia służby grupami młodzieży, w szczególności w miejscach zagrożonych. 
 • spotkania z mieszkańcami rejonu IV w Łęczycy celem wskazania sposobów zachowania się i reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 • spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego ( w tym MOPS )
 • kierowanie na leczenie osób uzależnionych od alkoholu
 • informowanie kierowników komórek organizacyjnych KPP Łęczyca, o zagrożeniach i nieprawidłowościach w rejonie, celem zadarniowania do służby poprzez sporządzenie comiesięcznej analizy bezpieczeństwa i porządku celem przekazania do Zespołu Służby i Operacji Policyjnych KPP Łęczyca 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • komórki organizacyjne KPP Łęczyca
 • przewodniczący wspólnot mieszkaniowych
 • Straż Miejska w Łęczycy
 • podmioty współpracujące w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Łęczycy
 • umieszczenie informacji na portalu internetowym KPP w Łęczycy
 • przekazywanie informacji podczas realizacji czynności służbowych, prowadzonych rozmów profilaktycznych, podejmowanych interwencji, odbywanych spotkań

 

 

Rejony pozamiejskie:

 

Rejon nr 5

sierż. szt. Joanna Andrzejczak

tel. (024) 721 11 60, służbowy 516 435 641

dzielnicowy.leczyca5@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Borki, Borek, Bronno, Dzierżbiętów Duży, Dzierżbiętów Mały, Janków, Karkosy, Krzepocin I, Krzepocin II, Leszcze, Leźnica Mała, Liszki, Lubień, Miniszki, Prusinowice, Topola Katowa, Wąkczew, Wichrów, Wichrów Kolonia, Wilczkowice Dolne, Wilczkowiece Górne, Wilczkowice nad Szosą, Wilczkowice Średnie, Zduny.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

na okres od 01. 02. 2018r do 30. 06. 2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po podsumowaniu poprzedniego planu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności nr V stwierdziłam, że na podległym terenie nadal występuje zagrożenie związne z przemocą w rodzinie. Ponadto ustaliłam, że w moim rejonie odpowiedzialności występuje duża liczba rodzin objetych procedurą Niebieskiej Karty oraz występuja braki w zakresie tematyki dot. przemocy w rodzinie przez przedstawicieli instytucji uczestniczących w procedurze- w wyniku analizy stwierdzam, że zagrożenie nadal występuje, w związku z powyższym kontynuacja planu piorytetowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 •  zapobieganie zjawiska przemocy w rodzinie
 • zwiększenie wiedzy podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 •  kontrole stanu bezbieczeństwa w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty zgodnie z ustaleniem Zespołu Interdyscyplinarnego, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • spotkania ze społeczeństwem nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu (organizowanie/ współorganizowanie/ uczestnictwo)
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej, (w okresie obowiązywania planu)

 • uczestnicto w Grupach Roboczych i Zespołach Interdyscyplinarnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy

 • spotkania społeczne z przedstawicielami instytucji prowadzących procedurę Niebieskiej Katy

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

 •  Zespół Interdyscyplinarny,
 •  przedstawiciele samorządu terytorialnego (wójt, sołtysi, radni),
 •  mieszkańcy,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 •  pedagodzy szkolni,
 •  kuratorzy,
 • Inne komórki organizacyjne KPP w Łęczycy.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 •  strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu, c) przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obrad sesji rady gminy oraz spotkań społecznych

 

 

Rejon nr 6

  sierż.szt. Damian Klauza

tel. (24) 721 11 19, służbowy 516 435 796

dzielnicowy.leczyca6@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Błonie, Chrząstówek, Dąbie, Dobrogosty, Garbalin, Gawronki, Garwrony, Karłów, Kozuby, Łęka Kolonia, Mikołajew, Piekacie, Plichy, Prądzew, Pruszki, Siedlec, Siedlec Parcela, Simszyce, Szarowizna, Topola Królewska, Topola Szlachecka, Zawada.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI

na okres od 01. 07. 2018r do 31. 12. 2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności nr VI stwierdziłem , że na podległym mi rejonie występuję większe zagrożenie związane z przemocą w rodzinie. Stwierdziłem , że w moim rejonie służbowym występuje duża liczba rodzin objętych procedurą ,, Niebieskiej Karty” Ponadto były prowadzone postępowania w KPP Łęczycy związane z przemocą w rodzinie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • zapobieganie i zwalczanie zjawiska przemocy domowej
 • spadek liczby osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 •  wzrost świadomości wsród mieszkańców w zakresie skutków prawnych płynących ze stosowania przemocy w rodzinie ​

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 •  monitorowanie stanu bezpieczeństwa w rodzinach objętych procedura ,, Niebieskiej Karty” przynajmniej raz w miesiącu
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie
 •  udział w spotkaniach społecznych ( organizowanie, współorganizowanie, uczestnictwo)
 •  ewentualne wystąpienia do GKRPA w Łęczycy
 • systematyczny udział w Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych
 • przekazywanie biężących informacji do Zespołu Ds. Nieletnich i Patologii w przypadku , gdy w rodzinie występują osoby nieletenie

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • mieszkańcy
 • Zespół Interdyscyplinarny
 • pedagodzy , psycholodzy szkolni
 • Zespół Ds. Nieletnich I Patologi KPP Łęczyca oraz Wydział Kryminalny KPP w Łęczycy

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP Łęczyca
 • podczas spotkań społecznych
 • przekazywanie informacji podczas obchodu

 

 

 

 

Rejon nr 7

  asp. sztab. Mariusz Brząkała

tel. (24) 721 11 12, służbowy 516 435 693

dzielnicowy.leczyca7@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Borów, Borucice, Bowentów, Brudzeń, Budki, Bugaj, Byszew, Celinów, Chorki, Filipów, Gać, Golbice, Grabów, Goszczędza, Jaworów, Kliny, Kurzjama, Leszno, Łyżki, Nagórki, Nowy Besk, Odechów, Odechówek, Piaski, Pociecha, Potrzasków, Pusta Wieś, Sławęcin, Stary Besk, Smolice, Szłapy, Żaczki.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01. 07. 2018r do 31. 12. 2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miejscowości Filipów i Kurzjama, w obrębie skrzyżowania drogi relacji Kłodawa- Topola Królewska oraz Grabów- Krośniewice. W wyniku analizy stwierdzam, że we wskazanym rejonie istnieje zagrożenie zdarzeniami drogowymi, pomimo, że skrzyżowanie pozostaje oznakowane a widoczność na drogi obu relacji, w obrębie przedmiotowego skrzyżowania nie budzi zastrzeżeń. Notowano tam zdarzenia drogowe kwalifikowane zarówno jako wypadki drogowe ( z czego 2 wypadki drogowe odnotowano w jednym dniu ), jak i kolizje. Przyczyną zaistniałych zdarzeń było głównie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Krzyżujące się drogi, w tym rejonie stanowią proste odcinki co prawdopodobnie wpływa na tendencję do przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz spadku poziomu zachowywanych środków ostrożności przez kierujących pojazdami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie liczby zdarzeń drogowych

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 •  kontrole rejonu wskazanego skrzyżowania przez oznakowane patrole policji celem zintensyfikowania oddziaływania prewencyjnego na kierujących pojazdami oraz reakcja na nieprawidłowości ( okres realizacji planu działąnia priorytetowego )
 •  poinformowanie kierowników komórek organizacyjnych KPP Łęczyca, których policjanci pełnią służbę patrolową na terenie gminy Grabów, celem uwzględnienia zagrożenia w zadaniowaniu do służby poprzez sporządzenie comiesięcznej analizy bezpieczeństwa i porządku celem przekazania do Zespołu Organizacji Służby i Operacji Policyjnych KPP Łęczyca ( okres realizacji planu działąnia priorytetowego )
 • wystąpienie do zarządcy dróg, celem podjęcia innych działań prewencyjnych, np. umieszczenie progów akustycznych bądź zwalniających ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • spotkanie z przedstawicielami zarządcy drogi celem przedstawienia skali zagrożenia oraz potrzeby działań prewencyjnych 

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • komórki organizacyjne KPP Łęczyca
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Łęczycy

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • przekazywanie informacji podczas realizacji czynności służbowych związanych z zagrożeniem ( prowadzonych rozmów profilaktycznych, podejmowanych interwencji, odbywanych spotkań )
 • umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

 

 

 

Rejon nr 8

   mł.asp. Robert Kajszczak

 

tel. (24) 721 11 19, służbowy 516 435 755

dzielnicowy.leczyca8@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Aleksandrówek, Besiekiery, Biała Góra, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa - Adamów, Kadzidłowa - Brzezinka, Kadzidłowa - Karolewo, Kępina, Kobyle, Kotków, Ksawerów, Ksawerówek, Nowa Sobótka, Nowa Wieś, Olszewa, Ostrówek, Ostrówek Kontrewers, Osiny, Pieczew, Piotrówek, Pociecha, Polamy, Pokrzywnica, Radzyń, Rochów, Rochówek, Rybnik, Smardzew, Srebrna, Stanisławki, Stara Sobótka, Sobótka Kolonia, Wygorzele, Źrebięta.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII

na okres od 01. 02. 2018r do 30. 06. 2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (art.77kw.) na terenie miejscowości Sobótka Stara,Sobótka Nowa, Sobótka Kolonia, Radzyń, Kotków (wielokrotne informacje i skargi przekazywane anonimowo przez mieszkańców)

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z ograniczeniem nieprawidłowości przy trzymaniu psów

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu miejscowości Sobótka Stara, Sobótka Nowa, Sobótka Kolonia, , Radzyń, Kotków w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo- nocnych w toku służby pełnionej przez dzielnicowego ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami w/w sołectw ( okres realizacji planu działania priorytetowego )

 •  spotkanie z sołtysami w/w miejscowości wraz z pisemną informacją dla każdego z mieszkańców

 • w uzasadnionych przypadkach reakcja na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków ( okres realizacji planu działąnia priorytetowego )

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • komórki organizacyjne KPP Łęczyca
 • sołtysi sołectwa Grabów

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Łęczyca

 

 

Rejon nr 9

mł. asp.  Mariusz Kowalski

tel. (24) 721 11 19, służbowy 693 414 103

dzielnicowy.leczyca9@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Bielawy, Chorzepin, Chwalborzyce, Drozdów, Głogowiec, Grodzisko, Gusin, Kaznów, Kosew, Kozanki Podleśne, Kraski, Ładawy, Łyków, Parski, Piaski, Podgórze, Podłęże, Polusin, Rogów, Rydzyna, Stemplew, Strachów, Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Tolów, Władysławów, Wola Świniecka, Wyganów, Zbylczyce, Zimne.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IX

na okres od 01. 07. 2018r do 31. 12. 2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności nr: IX, opartych na zgłoszeniach mieszkańców gminy, oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (przekroczenie prędkości), które zostały naniesione na KMZB stwierdziłem, że w rejonie drogi powiatowej relacji Świnice Warckie – Kraski , na odcinku między Bankiem Spółdzielczym w Świnicach Warckich a wiaduktem kolejowym w miejscowości Kraski , dochodzi do nagminnego łamania przepisów w Ruchu Drogowym przez kierujących pojazdami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wymienionym odcinku drogi.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 •  w ramach spotkań społecznych ( organizowanie, współorganizowanie , uczestnictwo )-
 •  profilaktyka w ramach prowadzonych spotkań.
 •  kierowanie wystąpień do zarządców dróg w celu podjęcia działań naprawy/poprawy infrastruktury.
 •  przekazywanie bieżących informacji WRD KPP w Łęczycy celem eliminacji zjawiska wykroczeń w RD
 • w trakcie służby obchodowej/patrolowej reakcja na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

 •  Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy
 • Przekazywanie informacji społeczeństwu podczas spotkań społecznych,
 • Przedstawiciele samorządu terytorialnego ( wójt , sołtysi, radni)
 • mieszkańcy.

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obrad, sesji rady gminy, oraz spotkań społecznych,
 • przekazywanie informacji podczas obchodu,
 • Inne komórki organizacyjne KPP w Łęczycy.