Rewir Dzielnicowych w Piątku - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Twój Dzielnicowy

Rewir Dzielnicowych w Piątku


Rewir Dzielnicowych w Piątku
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Piątku

 asp. szt. Sebastian Kieliszek


Kontakt:
Adres: ul. Stodolniana 5
   99-120 Piątek
tel. (24) 722-10-07  
tel. kom. 723 659 579

Połączenia na telefony służbowe dzielnicowych będą realizowane tylko w trakcie pełnienia służby. 

 

Rejony pozamiejskie:

Rejon nr 1

sierż.szt. Kamil Mikołajczyk

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 807

dzielnicowy.piatek1@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Piątek ulice: Kutnowska, Polna, Bitwy nad Bzurą, Rynek, Strażacka, Nadrzeczna, Szkolna, Literacka, Nowy Świat, Belwederska, Szpitalna, Jana Pawła II, Kościelna, Senatorska, Konarskiego, Kościelna, Stodolniana, Łęczycka, Senatorska

Gmina Piątek- miejscowości: Łęka, Broników, Orenice, Piekary, Michałówka, Rogaszyn, Janków, Orądki, Górki Pęcławskie, Włostowice, Pęcławice.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Popełnianie wykroczeń oraz przestępstw szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Popełnianie wykroczeń oraz przestępstw związanych z niszczeniem mienia oraz urządzeń użyteczności publicznej, zakłócaniem ładu oraz porządku publicznego w godzinach wieczornych i nocnych. kradzieże maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich elementów pozostawionych bez należytej ochrony. (prowadzono postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 43 uwtpa , 140, 141 ,145 i 124 kw)

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej

 • zbieranie i przetwarzanie informacji o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

 • spadek liczby zdarzeń kryminalnych występującym na podległym rejonie służbowym

 • poprawa poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej

 • budowanie wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania społecznego​

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podejmowanie czynności zapobiegawczych, profilaktycznych, wychowawczych oraz represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym.
 • kontrola kąpielisk, miejsc grupowania młodzieży w okresie wakacyjnym
 • pogłębianie rozpoznania podległego rejonu służbowego.
 • legitymowanie osób i kontrole pojazdów ze sprawdzeniami przewożonego ładunku i bagażu. Reakcja na ujawniane czyny zabronione.
 • inicjowanie spotkań ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi, pod kątem profilaktyki przestępstw oraz wykroczeń, przekazywanie informacji dotyczących aktualnych zagrożeń na podległym terenie. Przybliżanie zagadnień Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz innych stałych jak i okresowych programów wdrażanych przez KGP.
 • monitorowanie oraz reakcja na zagrożenia naniesione poprzez aplikację KMZiB w podległym rejonie

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 •  Urząd Gminy w Piątku
 • Samorząd terytorialny w zakresie przekazu informacji (tablice ogłoszeń, zebrania w sołectwach)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
 • Komórki organizacyjne KPP Łęczyca

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwach
 • Informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie
 • inicjowanie i organizowanie spotkań ze społecznością lokalną
 • przekazanie aktualnego nr telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu
 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca

 

 

 

Rejon nr 2

 asp. Przemysław Woźniak

 

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 844

dzielnicowy.piatek2@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

 

Piątek ulice: Pokrzywna, Łowicka, Zgierska, Sułkowska.

Gmina Piątek: Sułkowice I, Sułkowice II, Witów, Jasionna, Leżajna, Piaski Stare, Konarzew, Sypin, Borowiec, Boguszyce, Śladków Rozlazły, Śladków Podleśny, Mysłówka, Czerników, Mchowice, Błonie, Bielice, Pokrzywnica.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II

na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 

Zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez popełnianie wykroczeń oraz przestępstw związanych z niszczeniem mienia oraz urządzeń użytku publicznego a także nieobyczajnymi wybrykami popełniane przez grupy młodzieży przebywające na terenie miejscowości Piątek w godzinach popołudniowych oraz wieczornych ( prowadzono postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 43 uwtpa, 140 )

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń
 • inicjowanie oraz kontynuowanie współpracy z innymi podmiotami poza policyjnymi (społeczność lokalna oraz samorządy terytorialne) w zakresie profilaktyki społecznej

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu miejscowości Piątek w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo- nocnych pod kątem przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego w toku służby pełnionej przez dzielnicowego (okres realizacji planu działania priorytetowego)
 • pogłębianie rozpoznania podległego rejonu służbowego, kontynuowanie i nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń (okres realizacji planu działania priorytetowego)
 • legitymowanie prowadzenie rozmów profilaktycznych z ujawnionymi grupami młodzieży
 • spotkania z mieszkańcami miejscowości gminy Piątek celem wskazania sposobów zachowania się i reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • podejmowanie czynności zapobiegawczych, profilaktycznych, wychowawczych oraz represyjnych, jak również występowanie o ich zastosowanie w stosunku do mieszkańców gminy Piątek, którzy mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej na debatach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami gminy Piątek inicjowanie spotkań ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi, pod kątem profilaktyki przestępstw oraz wykroczeń, przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń na podległym terenie, przybliżanie zagadnień Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji Moja Komenda, programu Dzielnicowy Bliżej Nas oraz programu “Kręci mnie bezpieczeństwo...” ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami wsi dotyczących zabezpieczenia mienia, w szczególności pomp do wody, mikrozraszaczy oraz działek do podlewania oraz płodów rolnych ( okres realizacji planu działania priorytetowego )

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 •  komórki organizacyjne KPP Łęczyca
 •  sołtysi gmin na podległym rejonie służbowym
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
 •  Szkoła Podstawowa w Czernikowie

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 •  umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa

 

 

Rejon nr 3

mł.asp. Kamil Cierpikowski

 

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 663

dzielnicowy.piatek3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje:

Gmina Piątek: Górki Łubnickie, Żabokrzeki, Janówek, Janowice, Goślub I, Goślub II, Balków, Łubnica, Goślub Osada.

Gmina Góra Świętej Małgorzaty: Gaj Stary, Gaj Nowy, Janów, Stawy, Głupiejew, Sługi, Konstancin, Rogulice, Czarnopole, Łętków, Zagaj, Orszewice.

 

PLAN

 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III

na okres od 01. 07. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zakłócenia ładu i porządku publicznego poprzez popełnianie wykroczeń oraz przestępstw związanych z niszczeniem mienia oraz urządzeń użytku publicznego a także nieobyczajnymi wybrykami popełniane przez grupy młodzieży przebywające na terenie podległych miejscowości w godzinach wieczornych w rejonie przystanków oraz parkingów przyległych do budynków OSP oraz sklepów szczególnie w okresie wakacyjnym ( prowadzono postępowania w sprawach o wykroczenia z art.43 uwtpa 51, 140,141,143 , 145 kw a także postępowania przygotowawcze o czyny z art. 288 kk )

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • poprawa sposobu zachowania młodzieży
 • spadek liczby czynów zabronionych
 • zbieranie i przetwarzanie informacji o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • rozpoznanie posesyjno osobowe
 • kontrole rejonu przystanku oraz parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Nowy Gaj w godzinach wieczorowo- nocnych w toku służby pełnionej przez dzielnicowego ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 •  poinformowanie kierowników komórek organizacyjnych KPP Łęczyca, których policjanci pełnią służbę patrolową na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty i Piątek celem uwzględnienia zagrożenia w zadaniowaniu do służby poprzez sporządzenie comiesięcznej analizy bezpieczeństwa i porządku celem przekazania do Zespołu Organizacji Służby i Operacji Policyjnych KPP Łęczyca ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 •  legitymowanie prowadzenie rozmów profilaktycznych z ujawnionymi grupami młodzieży ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 •  spotkanie z mieszkańcami gminy Piątek i Góry Św. Małgorzaty celem wskazania spsobów zachowania się i reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • reakcja na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów w podległym rejonie służbowym w tym z sołtysami i radnymi, przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń na podległym terenie. (okres realizacji planu działania priorytetowego)

 4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 •  komórki organizacyjne KPP Łęczyca
 • Urząd Gminy w Piątku
 • Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • GOPS w Piątku I Górzę Św. Małgorzaty
 • Zespół Interdyscyplinarny w Piątku i Górze Św.Małgorzaty

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • spotkania z sołtysami

 

 

Rejon nr 4

asp. Artur Woźniak

 

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 840

dzielnicowy.piatek3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje:

Gmina Góra Świętej Małgorzaty: Ambrożew, Bogdańczew, Bryski I, Bryski II, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznice, Kosin, Kosiorów, Kwiatkówek, Marynki, Mętlew, Mierczyn, Moraków, Podgórzyce, Tum, Witaszewice, Bryski Kolonia.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

na okres od 01. 07. 2018r do 31. 12. 2018r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Popełnianie wykroczeń oraz przestępstw szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Popełnianie wykroczeń oraz przestępstw związanych z niszczeniem mienia oraz urządzeń użyteczności publicznej,zakłócanie ładu oraz porządku publicznego w godzinach wieczornych I nocnych w rejonie placówek handlowych,skwerów i parkingów (prowadzono postępowania w sprawach o wykroczenia z art.43 uwtpia,140,141,145,I 124 kw)

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej
 • reakcja na popełniane wykroczenia I przestępstwa w rejonie służbowym
 • zbieranie I przetwarzanie informacji o popełnianych przestępstwach I wykroczeniach
 • spadek liczby zdarzeń kryminalnych występujących na podległym rejonie służbowym
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej
 • kreowanie wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podejmowanie czynności zapobiegawczych,profilaktycznych,wychowawczych oraz represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym
 • pogłębianie rozpoznania posesyjno-osobowe podległego rejonu służbowego. Kontynuowanie i nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem w celu zapobiegania i przeciw działania popełniania przestępstw i wykroczeń a także pozyskiwanie informacji o zaistniałych zdarzeniach pod katem typowania sprawców przestępstw i wykroczeń
 • legitymowania osób i kontrole pojazdów.Reakcja na ujawnione czyny zabronione
 • inicjowanie spotkań ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi, pod katem profilaktyki społecznej, przekazywanie informacji dotyczących aktualnych zagrożeń na podległym terenie. Przybliżanie zagadnień Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz innych programów wdrażanych przez KGP.
 • monitorowanie oraz reakcja na zagrożenia naniesione poprzez aplikację KMBiB w podległym rejonie ( okres realizacji planu działania priorytetowego)

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 • Samorząd terytorialny w zakresie przekazu informacji (tablice ogłoszeń,zebrania sołectw)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze św. Małgorzaty
 • Komórki Organizacyjne KPP Łęczyca

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 •  umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie
 • inicjowanie I organizowanie spotkań ze społecznościom lokalną
 • przekazanie aktualnego numeru telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu
 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca

 

 

 

Rejon  nr 5

 asp. Dominik Wojtczak

 

    tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 813

dzielnicowy.piatek5@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje  teren gminy Daszyna:

miejscowości: Daszyna, Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Jabłonna, Jacków, Janice, Jarochów, Jaochówek, Zagróbki, Żabokrzeki, Miroszewice, Karkoszki, Koryta, Krężelewice, Lipówka, Łubno, Mazew, Mazew Kolonia, Nowa Żelazna, Nowy Sławoszew, Orgodzona, Opiesin, Osędowice, Rzędków, Siedlew, Skrzynki, Stara Żelazna, Nowy Sławoszew, Ogrodzona, Opiesin, Osędowice, Rzędków, Siedlew, Skrzynki, Stara Żelazan, Stary Słąwoszwe, Upale, Walew, Zagróbki, Zieleniew.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

na okres od 01. 07. 2018 r do 31. 12 2018 r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie rejonu nr 5 obejmującego swym zasięgiem rejon gminy Daszyna w ostatnim okresie nasiliło się zjawisko występowania psów biegających bez nadzoru właścicieli. Skutkiem takiego zachowania posiadaczy zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów oraz przyczynianie się do zwiększenia zdarzeń drogowych z udziałem wałęsających się psów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizacja zadań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia ze strony psów będących bez nadzoru właścicieli w przestrzeni publicznej
 • wzrost świadomości mieszkańców o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść
 • właściciele psów gdy nie zachowują należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • zorganizowanie kampanii informacyjnej podczas spotkań z sołtysami oraz mieszkańcami gminy Daszyna na temat obowiązków wynikających z posiadania psów oraz informacji o należytych środkach ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i konsekwencji wynikających z art 77KW
 • zapoznanie mieszkańców z Uchwałą nr XXXI/158/2016 Rady Gminy w Daszynie w szczególności z rozdziałem 6 tejże uchwały
 • reakcja na zaistniałe wykroczenia dotyczące nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt
 • propagowanie KMZB oraz aplikacji Moja Komenda celem szybszej i lepszej reakcji na zaistniałe zdarzenia

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Radni i Sołtysi na podległym rejonie służbowym – pomoc w propagowaniu materiałów informacyjnych

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji mieszkańcom na spotkaniach wiejskich oraz za pośrednictwem radnych i sołtysów.

 

 

 

Rejon nr 6

  asp.  Damian Dudkiewicz

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 706

dzielnicowy.piatek6@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Gmina Witonia: Anusin, Budki, Gajew, Gledzianów, Gledzianówek, Gostków, Józefów, Kostusin, Krokorczyce, Kuchary, Michały, Nędzerzew, Olesice, Oraczew, Przyłogi, Romartów, Rudnik, Rybitwy, Szamów, Wargawka, Wargawka Młoda, Wargawka Stara, Węglewice, Węglewice Kolonia, Witonia.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI

na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez popełnianie wykroczeń społecznie uciążliwych dla społeczeństwa, a także przestępstw w tym z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności w godzinach wieczorowo - nocnych podczas odbywających się dyskotek w klubie Banderoza w miejscowości Witonia przy ulicy Dworcowej. W celu eliminacji zjawiska wielokrotnie stosowano środki represyjne w postaci pouczeń oraz mandatów karnych. Zatrzymywano sprawców przestępstw narkotykowych. Z uwagi na sukcesywność i powtarzalność zjawiska należy dane zagadnienie uznać jako priorytet.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 

 

 • Inicjowanie oraz organizacja spotkań ze społecznością lokalną oraz młodzieżą szkolną celem przekazywania informacji dotyczących akcji Kręci Mnie Bezpieczeństwo a także zagadnieniami związanymi z Krajową Mapą Zagrożenia Bezpieczeństwa i aplikacją Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas.

 • zbierania informacji dotyczących przestępstw i wykroczeń na podległym rejonie służbowym, typowanie sprawców a następnie przekazywanie w formie meldunków informacyjnych.

 • w dalszym ciągu budowanie wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania społecznego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podejmowanie czynności zapobiegawczych, profilaktycznych, wychowawczych a w uzasadnionych przypadkach represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym.
 • rozpoznanie posesyjne, domowe i osobowe podległego rejonu służbowego, kontynuowanie i nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem w celu zapobiegania i przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń a także pozyskiwania informacji do zaistniałych zdarzeń pod kątem typowania sprawców przestępstw i wykroczeń.
 • legitymowanie osób i kontrole pojazdów ze sprawdzeniami przewożonego ładunku i bagażu pod kątem ujawniania przedmiotów pochodzących z przestępstwa , mogących służyć do ich popełniania albo których posiadanie jest zabronione. Działania podejmowane wspólnie z komórkami organizacyjnymi KPP Łęczyca w celu realizacji kompleksowych, kaskadowych kontroli pojazdów poruszających się w rejon dyskoteki Banderoza w celu eliminacji wszelkich nieprawidłowości.
 • organizowanie spotkań z lokalną społecznością, w szkołach oraz instytucjach publicznych.
 • monitorowanie oraz weryfikacja naniesionych zagrożeń na KMZB

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Komórki organizacyjne KPP Łęczyca (organizacja działań mająca na celu zapobieganie dokonywaniu przestępstw i wykroczeń oraz eliminację wszelkich zachowań patologicznych)
 • Urząd Gminy w Witonia
 • Samorząd terytorialny w zakresie przekazu informacji (tablice ogłoszeń, zebrania w sołectwach
 • GKRPA przy UG w Witoni.
 • Inne podmioty mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia w rejonie służbowym

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • aplikacja mobilna Moja Komenda
 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwach
 • Informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie
 • inicjowanie i organizowanie spotkań ze społecznością lokalną, w szkołach, instytucjach
 • przekazanie aktualnego nr telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu ( informacje na tablicach ogłoszeniowych w instytucjach i obiektach użyteczności publicznej, udostępnianie wizytówek z kontaktem do dzielnicowego).
 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca